ihmiskunta

Ihmiskunta on persoonallisuusominaisuus, jolle on ominaista moraaliset periaatteet, jotka ilmaisevat humanismin ihmisten arkisissa suhteissa. Ihmiskunta on hankittu ja tietoinen manifestaatio, joka muodostuu ihmisen seurustelu- ja kasvatusprosessissa merkittävien viranomaisten esimerkillä. Ihmiskunnalle annetaan korkein hyve, ihmisarvo.

Ihmiskunnalle on ominaista joukko merkkejä, jotka ovat luonteen ja maailman asenteen erityisiä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat ystävällisyys, itsensä uhraaminen toisten hyväksi, liikearvo, vilpittömyys, myötätunto, anteliaisuus, kunnioitus, vaatimattomuus, rehellisyys.

Mikä on ihmiskunta

Ihmisyys ilmenee persoonallisuusominaisuutena ihmisen toiminnassa suhteessa ulkomaailmaan. Ihmisten kunnioittaminen, heidän hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen, vilpitön halu auttaa tai tukea. Tämä ominaisuus paljastuu paremmin kollektiivisissa ja ihmissuhteissa ihmisten yhteisessä työssä ja suorassa viestinnässä. Sosiaalisissa ryhmissä tämä laatu on viitearvoisin.

Tämä persoonallisuusominaisuus muodostuu vanhempien tai muiden arvostettujen aikuisten esimerkistä. Tällaisen ilmentymistavan ilmeneminen tai puuttuminen johtuu perheen sisäisestä rakenteesta ja skenaariosta, jonka vanhempi sukupolvi siirtää nuoremmalle.

Tärkein rooli tämän laadun muodostumisessa on äidin kasvattamisessa, joka luo perheen standardit, mikä myötävaikuttaa lapsen moraalin kehitykseen. On tilanteita, joissa lasten on osoitettava korkeat moraaliset ominaisuudet ilman etukäteen oppimista ja esimerkkejä, joista tulee syy kasvavan persoonallisuuden sisäisiin ja ulkoisiin konflikteihin .

Ryhmän kehitys- ja seurusteluprosessissa yksilön on osoitettava ystävällisyyttä ja osallistumista, kykyä kommunikoida prosessin muiden osallistujien kanssa, muotoilla ja ilmaista asemaansa, puolustaa sitä. Kun vaaditut taidot ovat heikosti kehittyneet, kollektiivinen tai kollektiivinen torjunta tapahtuu, mikä myötävaikuttaa ulkopuolisten ilmestymiseen. Syynä tähän on menestyskysymyksen ja moraalin erottaminen eri kategorioiksi.

Ihminen alkaa hallita parisuhteiden sääntöjä nuoremmassa esiopessa, rinnastaen kulttuuriset ja hygieeniset taidot. Pienet lapset noudattavat aikuisten vaatimuksia ja pyrkivät itse noudattamaan sääntöjä ja valvomaan muiden ryhmän lasten noudattavan näitä sääntöjä. Usein pienet lapset kääntyvät aikuistensa puoleen, kun he esittävät valituksia ikäisensä käyttäytymisestä pyytäen sääntöjen vahvistamista, ja tämä herättää inhimillisyyden ilmenemisen ongelman, koska opettajien on joskus erittäin vaikeaa vastata rauhallisesti tällaisiin pyyntöihin. Ja valituksen tehneelle lapselle suositellaan toista kertaa lopettamaan ikäisensä ja muistuttamaan ryhmässä voimassa olevaa sääntöä.

Ihmiskunnan muodostumisprosessi on erityisen aktiivinen ”minä itse” -jaksolla, jolloin lapsi saavuttaa itsenäisyyden ja vaatimukset hänen käyttäytymiselleen lisääntyvät, koska pieni ihminen alkaa tunnistaa itsensä yksilölliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tällä hetkellä lapsi oppii viestinnän säännöt ja menetelmät, vuorovaikutuksen lähimpien arvovaltaisten esineiden (vanhemmat, ystävät, kirjojen sankarit, elokuvat) esimerkillä.

Ihmiskunta on paradoksaalinen ilmiö, se ilmenee ihmisen toiminnalla heijastamatta hänen todellista persoonallisuuttaan ja asennettaan. Markkinasuhteissa, jotka ovat muodostuneet ja kehittyvät menestyksekkäästi ihmissuhteissa, moraaliset arvot ja persoonallisuus lakkautuivat kytkeytymästä aineellisten hyödykkeiden harjoittamisen, menestyksen ja vaurauden ominaisuuksien vuoksi. Ihmisyydestä, ihmisyydestä on tullut eräänlainen heikkouden synonyymi, vaikka kirjallisuus ja elokuva hyperbolisoivat nämä ilmentymät sankareissaan.

Rakkauden, hyväksynnän ja kunnioituksen tarve toteutetaan kiinnostuksen osoituksena osallistumisena muiden elämään. Tämän ihmiskunnan ilmentymisen monimutkaisuus on, että monet ihmiset kasvoivat epäsuotuisammissa olosuhteissa kuin mitä tarvitaan tällaisten ominaisuuksien juurruttamiseen. Tämä heijastuu erityisesti lapsissa, joiden vanhemmat kasvoivat IVY-maissa 2000-luvun lopulla. Tuolloin oli välttämätöntä selviytyä, ja kasvatustapa muuttui, lapset kasvoivat kiireellisessä tiedonkulussa puuttuen vanhempien positiivisista esimerkeistä, mukautuksista ja auktoriteeteista.

Perhe ja sen perinteet ovat moraalinormien muodostamisessa ja heidän tärkeän komponentinsa ilmentämisen taitojen kehittämisessä. Autoritaarisissa perheissä, joissa vanhemmat vaativat alistumista ja heidän auktoriteettinsa on ehdoton, lapset kasvavat opportunisteiksi, joilla on ilmeisiä vaikeuksia kommunikoida. Lapsilla, joille on annettu liian tiukat kasvatusmenetelmät, on vääristynyt käsitys suhteista ihmisiin ja perheeseen, mikä voi löytää ulottuvuuden erilaisissa käyttäytymisominaisuuksissa, esimerkiksi aggressiossa .

Ihmisyyden ilmentyminen demokraattisissa perheissä kasvaneissa ihmisissä tapahtuu luonnollisemmin. Nämä perheet luovat itsetunnon tunteen ja opettavat lapsille avoimuutta muille ihmisille. Perheiden emotionaalinen ympäristö, joka perustuu kiinnostukseen lapsista, heidän tarpeistaan , hoidosta ja kunnioituksesta, on tärkein edellytys lapsen moraalisten arvojen muodostumiselle.

Ihmisyyden muodostumiseen vaikuttaa myös perheenjäsenten lukumäärä. Lapsissa, jotka kasvavat suurperheissä, joissa on monia sukulaisia, on enemmän esimerkkejä käyttäytymisestä ja mahdollisuuksista ratkaista tilanne, viranomaiset ja mielipiteet. Suuri joukko sukulaisia ​​myötävaikuttaa ystävällisyyden, yhteisöllisyyden, ystävällisyyden, kunnioituksen, luottamuksen ja empaatian muodostumiseen sellaisissa perheissä, jotka ovat olennaisia ​​ihmiskunnan osia.

Ihmiskunnan ongelma esiintyy sen puuttuessa. Sen ilmentymä on käsityksessämme itsestämme, omien ja muiden kyvyistä, velvollisuuksistamme, ympäristön, itsemme maailman havainnoinnissa sillä, että meillä on oikeus paikkaan auringon alla. Suurimmalle osalle tämä on ongelma, koska viestinnän normina ei ole riittävää turvallisuuden tunnetta ihmiskunnan ilmenemiselle. Ihmisen ystävällisyys, osallistuminen ja muut moraaliset ominaisuudet luovat heikkouden ja vaaratilanteen. Tämä on ongelma.

Kasvaessa ja tutustumalla ympäristöön ja maailmaan lapset perustetaan taistelemaan selviytymiseksi aikuiselämän "viidakossa". Aikuisena lapset kokevat muita enemmän kilpailijoina kuin kumppaneina, joten vihamielinen asenne.

Ihmiskunnan ongelmaan kohtaavat kaikki ja kaikki elämässään. Jossain vaiheessa ihmiset tarvitsevat ihmisten tukea. Tämä on erityisen vaikeaa vaikeina aikoina, päätöksenteon tai vastuun aikana. Ja sitten syntyy vaikeuksia muiden ihmisten inhimillisten toimien hyväksymisessä. Itse asiassa, jotta voidaan tuntea merkityksensä ulkopuolelta tulevan vahvistuksen kautta, ihmisen on oltava avoin tälle ulkoiselle. Avoimuus muille edellyttää luottamusta heihin, itseäsi ja luottamusta omiin oikeuksiin. Ihmisyyden ja muiden ihmisten moraalisten ominaisuuksien ilmenemisprobleemi riippuu myös siitä, hyväksytäänkö ihmisten oikeus elämään ja oikeus ihmisiin. Voimme lisätä, että vanhemmat, nimittäin äiti, ensimmäisinä elämänvuosina, ns. Perusluottamus maailmaan, opettavat elämänoikeuden omaksumista. Kun hän ei ole paikalla, henkilö tuntee ympäristön uhan, siksi puolustaa itseään ja toimia yksinomaan henkilökohtaisten etujensa mukaisesti. Ihmisyyden osoittamiseen kykenevällä henkilöllä on vahva perusluottamus. Sen muodostaa henkilö itse tietoisen valinnan kautta tai äiti.

Vanhempien esimerkki suhtautumisesta toisiinsa toimii lapsen etukäteen käyttäytymisen skenaariona. Suojaaminen maailmalta, taistelun henki, yksilön epäilyjen rohkaiseminen vahvuuksista, kyvyistä ja oikeuksista johtaa vaikeuksiin ymmärtää suhteita ja niiden tarpeita, ymmärrysongelmaan tai sen puuttumiseen, ihmiskunnan ilmentymisen etuihin.

Esimerkkejä ihmiskunnasta elämästä

Ihmisyydestä yhteiskunnassa on tullut eräänlainen suhdesuuntaus, joka luo edellytykset ymmärtää yksilön arvoa. Tämä auttaa tuntemaan ympärilläsi olevia ihmisiä paremmin, löytämään samanhenkisiä ihmisiä ja luomaan kommunikointia. Ihmiset alkavat tavoittaa niitä, jotka ovat heistä vilpittömästi kiinnostuneita. Ihminen auttaa apua tarvitsevia ihmisiä osoittaa kykynsä arvostaa elämää.

Ammattimaisessa toiminnassa ilmenee myös ihmiskunta. Inhimillisimpiä ammatteja ovat lääkärit, opettajat, pelastajat.

Puhumme pelastajista. Vuonna 2015 neljä Floridan osavaltion kaveria osoitti ihmisyyttä parin vanhemman ihmisen kanssa. He leikkasivat nurmikon, pyyhkivät raitoja ja vaihtoivat renkaat vanhemman parin autossa, samoin kuin toimittivat vanhusten miehen sairaalaan ajoissa ja tehtiin leikkaus, joka pidensi hänen ikäänsä. Palokunnan päällikön mukaan, jossa "Timurovit" työskentelivät, he eivät sanoneet tekemiään, hän sai selville siitä sosiaalisten verkostojen uutissyötteestä.

Ihmisyyden ilmentyminen pelastaa rakkaansa hengen. Tämä on luonnollinen osoitus rakkauden ja hyväksymisen tarpeesta. Ihmisyyden osoittaminen on erittäin helppoa, aloita puhuminen, kuten teini-ikäinen. Dublinissa, Yhdysvalloissa, nuori mies, Jamie, 16-vuotias, pelasti miehen esittämällä vain yhden kysymyksen: “oletko kunnossa?”. Tällainen yksinkertainen kysymys ja niin paljon käyttöä. Mies aikoi jättää hyvästit elämään, poika kysyi häneltä, sitten he puhuivat. Viime kädessä tästä miehestä tuli onnellinen isä.

Ihmiskunnan ilmentymä rikastuttaa elämää. Joko tämä on apua henkilölle, eläimelle heidän henkensä pelastamiseksi, vai onko se tavallista huomiota ystävien ja muukalaisten tilaan ja tarpeisiin. Tämä osallistuminen elämään, tämä on tilaisuus osoittaa itselleen, että tyhmät ja ilkeät ajatukset ala-arvoisuudesta olivat virhe. Ihmiskunta on persoonallisuusominaisuus, sen ilmentyminen on yksilön vahvuus, se on arvo, joka tietoisesti ilmestyy.

Nämä olivat esimerkkejä ihmiskunnan ilmenemisestä ihmisten pyynnöstä, se oli tietoinen valinta. Jokainen voi tehdä tällaisen valinnan ymmärtämällä oman arvonsa ja merkityksensä henkilöinä, henkilöinä, ihanteellisina olemuksina, jotka voivat tehdä muutakin kuin vain elää.


Katselua: 415

Jätä kommentti tai kysy kysymys asiantuntijalle

Suuri pyyntö jokaiselle, joka kysyy: lue ensin koko kommenttiosasto, koska todennäköisesti sinun tai vastaavan tilanteen mukaan jo oli asiantuntijan kysymyksiä ja vastaavia vastauksia. Kysymyksiä, joissa on paljon oikeinkirjoitus- ja muita virheitä, ilman välilyöntejä, välimerkkejä jne., Ei oteta huomioon! Jos haluat vastauksen, ota vaiva kirjoittaa oikein.